DAVACI :
T.C.KİMLİK NO :
VEKİLİ(Varsa) :
DAVALI :
VEKİLİ(Varsa) :

KONU : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla……
maddi ve ……… manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren davalıdan tahsili ile alacağımızın
teminat altına alınması bakımından ……. plaka sayılı aracın aynına ve kaydına ihtiyati tedbir
konulması talebimiz hk.

AÇIKLAMALAR : Davalı………’ın araç sahibi ve sürücüsü bulunduğu …….. plakalı araç……. günü maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazasına neden olmuştur.
…….. günü saat …… civarında sevk ve idaremdeki ……. plakalı araç ile seyir halinde ve dönüş hazırlığında iken sağ tarafımda seyir etmekte olan davalı………. yönetimindeki…….. plakalı aracın trafiği kontrol etmeden dönüş yaparak aracıma arka yandan çarpması sonucu hayati tehlikeye maruz kalacak şekilde yaralandım. Trafik kazası tespit tutanağından da anlaşılacağı üzere davalı sürücü doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yaparak kazaya sebebiyet vermiş olduğundan tam kusurludur. Bu kaza sonucunda hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmış olup, yüzünde kalıcı iz meydana gelmiştir. Tedavi için yapmak zorunda kaldığım harcamalara ilişkin faturaları dosyaya ibraz edeceğim.

HUKUKİ NEDENLER: KTK, HMK, TBK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Trafik Kazası Tespit Tutanağı, Trafik Kayıtları, Hastane Kayıtları,
Bilirkişi İncelemesi, Reçete ve Faturalar, ……C.Başsavcılığının/………Ceza Mahkemesinin
…./….. soruşturma/esas sayılı dosyası, kanuni ve takdiri diğer deliller vs.

CEVAP SÜRESİ :

SONUÇ VE TALEP : Arz edilen nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkım saklı
kalmak kaydıyla ……. maddi ve …….. manevi zararımın kaza tarihinden itibaren kanuni
faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine,
alacağımın teminat altına alınması bakımından ……plaka sayılı aracın aynına ve kaydına
tedbir konulmasına karar verilmesini talep ederim.(Tarih)